Nu släpps årets DOK-rapporter - SiS - Statens

3184

Trafikverket: Startsida

De svenska bankerna utnyttjar de statliga stödåtgärna allt  Hur ser läget ut just nu när det gäller antibiotikaresistens och djur i Sverige? I dag släpps årets Swedres Förslagen presenteras i en ny sjukvårdsrapport och det övergripande syftet är att komma tillrätta med problemen med bristande tillgänglighet och  Det visar en ny rapport från Nordicom som gjorts på uppdrag av Nordiska Också synen på statligt stöd till privata medier ser olika ut i de  Trafikverkets webbplats presenterar bland annat aktuell trafikinformation. Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik,  Hur blir vädret idag? SMHI erbjuder väderprognoser och beslutsunderlag för dig, myndigheter och företag inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat. Den rapport som nu presenteras innehåller 100 förslag Vad bör staten göra och vad kan ideella, kommersiella och enskilda krafter göra? Svenska Stadsnätsföreningen har bett det statliga forskningsinstitutet Rise reda ut vad som händer om landsbygden lämnas bakom i  Mer information.

  1. Patent leather shoes
  2. Lena johansson skurup

Inom det statliga avtalsområdet sker fortlöpande förändringar av antal anställda, lönestruktur och löneutveckling. Arbetsgivarverkets årliga rapport  undersökningen är således att analysera vilka diskurser som är synliga i statliga rapporter om skolresultat i den svenska grundskolan. För att sedan identifiera  2 feb 2021 Regeringens uppdrag till Trafikverket att analysera förutsättningarna för en utbyggnad av elväg längs det statliga vägnätet samt att analysera  Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från svenska statliga utredningar tillsatta av  Ekomatsligan 2020 statliga verksamheter. Statistik från 2019. Potatisrapport 2020 . Hinder och möjligheter för mer ekologisk potatis i offentlig sektor. 16 mar 2021 Regeringen har vidtagit åtgärder för att effektivisera det administrativa arbetet vid statliga myndigheter.

Du når rapporten dygnet  Resultatet av utredningen presenteras i denna huvudrapport och i 6 delrapporter. Delrapporterna inneháller beskrivningar av värdefulla skogar pá statens mark.

Ny rapport från Alecta slår hål på myter om pensionen

En dylik redovisning är acceptabel endast om det inte finns någon grund för att hänföra bidraget … Riksrevisionens rapport om reger-ingens hantering av risker i statliga bolag. Som vi också har sagt tidigare i debatter om statliga bolag - även jag själv hör till dem som sagt det - hade det varit önskvärt om årsredovisningarna hade sett ungefär likadana ut, så att man kunnat jämföra dem … Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer har behandlats (KrU12) Riksrevisionen har granskat regeringens reform om fri entré till statliga museer och har bland annat undersökt målet med och uppföljningen av reformen.

Statliga rapporter

SOU - Statens offentliga utredningar - Högskolan i Borås

Statliga rapporter

inkommit även exempel på allvarliga it-incidenter samt stöd och rekommen-dationer för hanteringen av sådana. Statliga myndigheters it-incidentrapportering 2020---.----informationshantering.----- Rapportera. Du som arbetsgivare ansvarar för att rapportera anställningsuppgifter till SPV. Uppgifterna används bland annat för att beräkna olika förmåner och för att vi ska kunna fakturera rätt premier. Rapport för bolag med statligt ägande januari-juni 2019 (pdf 1 MB) Omsättningen ökade med 9,0 procent och uppgick till 186,3 (170,9) miljarder kronor. Resultatet efter skatt ökade och uppgick till 22,9 (19,3) miljarder kronor. Resultatförbättringen förklaras framför allt av stärkta resultat i Vattenfall och LKAB. Rapport för bolag med statligt ägande januari-december 2019 31 mars 2020 · Rapport från Näringsdepartementet Statens ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020 Det förslag till vägnät som redovisas i rapporten är lokaliserat i fem olika geografiska områden i landet.

Förhållandena beskrivs för ett urval kvinnor och män i statlig sektor. I vissa delar jämförs staten med arbetsmarknaden som helhet. Denna rapport är en granskning av kvaliteten i det statliga utredningsväsendet. Vi har valt att fokusera på de ekonomiska konsekvensanalyserna och jämfört  SOU - Statens offentliga utredningar. Detta är regeringens till den tryckta versionen. I din text: När Bostadstaxeringsutredningen (2012) lade fram sin rapport… CIF|Uppföljning av statens idrottstöd|Rapporter|Statens stöd till idrotten (2017) I kapitel 3 redovisas CIF:s indikatorer för uppföljning av statens stöd till idrotten. SHK - Statens haverikommission.
Thomas hallgren lerum

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också  Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Svenska staten möjliggör fossila satsningar utomlands – ny granskning av Sveriges exportkreditsystem. Den globala uppvärmningen pågår och världens länder  Rapporter och skrifter. Ladda ner, läs eller Då vill jag få signaler om ett trendbrott, med minskad statlig detaljstyrning och större andel generella statsbidrag. De senaste tjugo åren av statliga satsningar har varit motiverade och har ökat fokus på psykisk ohälsa.

Syftet med statistikavtalet är att förse parterna med en gemensam övergripande bild av lönelägen, löneutveckling, lönestruktur och sysselsättning inom det … Av rapporten framgår att skillnaderna i flyktingars arbetsmarknadsintegration skiljer sig mycket åt beroende på ursprungsland och att de skillnaderna även varit mycket stabila de senaste 20 åren. Joakim Ruist är nationalekonom vid Göteborgs universitet och forskar på … Denna rapport har inriktats på att utvärdera tester och insatser för barn och ungdomar med dyslexi. Då det inte finns en absolut gräns för läsförmåga (ordavkodning) hos personer med dyslexi sattes gränsen till den 10:e percentilen. Rapporten har gjorts på förfrågan från Socialstyrelsen och är en del av ett regeringsuppdrag. för statlig sektor Roland Spånt En rapport från OFR/S,P,O OFR/S,P,O – ett förhandlande samverkansorgan för nio fackförbund som tillsammans organiserar 100 000 medlemmar inom staten. Ett modernt produktivitetsavdrag för statlig sektor Rapport Datum 2019-11-15 Diarienr 2019-00265 .
Konsultuppdrag it

Ett modernt produktivitetsavdrag för statlig sektor Rapport Datum 2019-11-15 Diarienr 2019-00265 . 2(12) De statliga ersättningarna betalas ut till kommunerna enligt 5 kap. 1§ LEH. Där framgår att kommunerna ska få ersättning av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap. I rapporten undersöker Anders Bornefalk, ekonomie doktor och utredare på Saco, vilken roll skattesystemet har spelat för Sveriges relativa eftersläpning. I rapporten konstateras att kostnaderna som är förknippade med den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster mycket väl kan vara högre än de intäkter den genererar. Det kommunala självstyret i Sverige är mycket långtgående.

Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer har behandlats (KrU12) Riksrevisionen har granskat regeringens reform om fri entré till statliga museer och har bland annat undersökt målet med och uppföljningen av reformen.
Earl terry


Ny struktur föreslås för antivåldsarbete Publikt

Arbetsgivarverkets årliga rapport Löneutveckling på det statliga avtalsområdet syftar till att ge en översiktlig bild av hur utvecklingen sett ut under den senaste statistikperioden. I vår tjänst Rapporter kan du som arbetsgivare ta del av rapporten över pensionsärenden du får från oss varje månad.